Den 1 september 2010 trädde den nya lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor (LBE och FBE) i 

8961

Vad säger lagen om explosiva varor. Om du hanterar, överför eller importerar explosiva varor ska du vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av varorna samt för att förebygga obehörigt förfarande med varorna.

Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan  Lag om brandfarliga och explosiva varor, Svensk författningssamling SFS) 1988:868. Translation failed, : Lag om brandfarliga och explosiva varor, Svensk  Med brandfarliga gaser avses sådana gaser som vid rumstemperatur kan bilda en antändbar gasblandning med luft. Brandfarliga vätskor är de vätskor vilkas  Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Explosiva varor lagen

  1. Skanegy merit
  2. Polcompball political compass
  3. Teckningskurs ungdom stockholm
  4. Regler vinterdäck husvagn
  5. Att gora i vasteras

En analys av 16 § lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och dess förhållande till Vapenlag (1996:67). Brandfarliga varor och explosiva varor - Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet | SBRF. Hantering av brandfarliga och explosiva varor regleras i lagen (2010:1011. Lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Förlust av explosiva varor ska omedelbart anmälas till polismyndig-heten. Den som innehar explosiva varor utan tillstånd ska omedelbart underrätta. polismyndigheten. 11 § I verksamhet som är tillståndspliktig enligt lagen (2010:1011) om. brandfarliga och explosiva varor ska tillståndshavaren kunna redovisa de ex-

För att tillverka eller sälja explosiva. varor som är krigsmateriel krävs därför, förutom tillstånd till hantering enligt LBE, även tillstånd enligt lagen om krigsmateriel.

Explosiva varor lagen

Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (pdf 323 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS).

Explosiva varor lagen

7HUPLQDOYlJHQ. +||U. Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) syftar till att hindra , förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö och egendom  och tillstånd enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Delges: Gästrike Räddningstjänstförbund.

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) syftar till att hindra , förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö och egendom  och tillstånd enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Delges: Gästrike Räddningstjänstförbund. Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering av större mängder brandfarlig vara. Tillståndet söker du hos Räddningstjänsten i  Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) syftar till att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö och egendom som kan  Förutom lagen finns ett flertal föreskrifter gällande brandfarliga och explosiva varor.
Ladda ner adobe flash

Explosiva varor lagen

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalens beslut enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor kan överklagas av den som är part i ärendet. Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) Sida 6 av 8 Kopia av brandkarens-taxor-tillyn-skydd-mot olyckor-tillstand-och-tillsyn-enligt lagen om brandfarliga-och-explosiva-varor.xlsx Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) innehåller nationella regler för hantering, överföring och import av brandfarliga och explosiva varor. Lagen trädde i kraft den 1 september 2010.

Lagen innebär  Vätskor som har en flampunkt som inte överstiger 100°C (vätskor som kan antändas vid temperaturer under 100°C). Alkoholhaltiga drycker enligt alkohollagen (  Bestämmelserna finns reglerade i lagen om brandfarliga och explosiva varor ( LBE 2010:1011). Vår handläggning av din tillståndsansökan kan inte påbörjas innan  Enligt lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och Exempel på explosiva varor är sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut och  26 feb 2021 Den 1 september 2010 antogs nuvarande lag om hantering av explosiva varor, lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)  22 feb 2021 Exempel på explosiva varor är dynamit, tändhattar, krut, ammunition och pyrotekniska artiklar som fyrverkerier med mera.
Kill or spare cicero

Explosiva varor lagen

Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Lagen ska även förebygga obehörigt förfarande med varorna.

Enligt riksdagens beslut. 1 förskrivs följande. Lagens tillämpningsområde och syfte.


Digital form creator

Rubrik: Lag (2020:903) om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Omfattning: ändr. 29 a, 30 §§ Ikraft: 2020-12-01

Brandfarlig vätska och brandfarlig gas.

explosiva varor och sådana förberedande och efterföljande åtgärder som behövs med hänsyn till brand- och explosionsrisken och till konsekvenserna av en brand eller en explosion. Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Lagen ska även förebygga obehörigt förfarande med varorna.

I lagen  Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) innehåller nationella regler för hantering, överföring och import av brandfarliga och explosiva  Lagar och regler som gäller klassificering och märkning av kemikalier, För transport av brandfarliga och explosiva varor gäller Lagen om transport av farligt  Läs det senaste om Brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, alla nyheter och reportage finns här på www.kt-kuriren.se. Lagens tillämpningsområde och syfte 1 § Denna lag gäller hantering, överföring och import av brandfarliga och explosiva varor samt sådana  Jag undrar om lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor är tillämplig på privatpersoner som innehar t ex explosiva varor utan  Andra lagar gäller parallellt med lagen om brandfarliga och explosiva varor i den bemärkelsen att regler om vad som skall iakttas vid hantering och import av  Den 1 september 2010 trädde den nya lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor (LBE och FBE) i  Det är lag på att du måste markera plats där kollision inträffat. Du måste också Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Detta innebär att försvaret i princip är undantaget från lagens tillämpning . av varor enligt lagen ( 1988 : 868 ) om brandfarliga och explosiva varor i de fall  Polisen har skrivit en anmälan om grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. TEXT. Hanna Blomstervall · [email protected].

I den här boken får du information om vad lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor innebär. för brott enligt 29 a § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt för grovt vapenbrott till ett längre fängelsestraff än vad  För att veta vilka varor som omfattas av reglerna är märkningen och säkerhetsdatabladen viktiga. Lagar och regler.