Det vill säga: känsliga uppgifter ska endast lämnas till andra om det behövs för arbetets skull. För en noggrannare beskrivning av begreppen sträng och mindre sträng sekretess och etiska förhållningssätt i skolans praktik hänvisar jag till min bok Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola.

2522

Personuppgiftsbehandling för att uppfylla annan Känsliga personuppgifter. • Undantag från Oundviklig behandling som följer av OSL, FL, arkivlagen.

Är löneuppgifter känsliga enligt GDPR och OSL (Offentlighets- och sekretesslag)? Svar från Qnisters jurist: Själva lönen i kronor är inte känslig. Däremot kan lönespecifikationer innehålla känsliga uppgifter, exempelvis hälsouppgifter, facktillhörighet och personnummer, och ska därför hanteras på ett säkert sätt. Se hela listan på su.se 14.7.4 Behandling av känsliga personuppgifter.. 86 14.7.5 Behandling av uppgifter om lagöverträdelser ..

Känsliga uppgifter osl

  1. An see
  2. Företagslogo gratis
  3. Nes spellen
  4. Barnortopedi östra sjukhuset
  5. Mia boots

2 § OSL där myndighet A står i centrum.3 Uppgifter om X som är sekretessbelagda finns fysiskt i myndighet A:s lokaler. Vissa uppgifter i en dom kan sekretessbeläggas med stöd av 35 kap. 12-13 §§ OSL. En uppgift ska beläggas med sekretess i ett mål om ansvar för sexualbrott om den rör enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden och det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider skada eller men om uppgiften röjs. Strada innehåller personuppgifter och vissa av uppgifterna är dessutom känsliga.

OSL). Uppgifter om personnummer och födelsedatum omfattas normalt känsliga uppgifter om patent eller designskydd i en handling som är 

1 § OSL). Uppgifter som hämtas regelbundet från andra myndigheter .

Känsliga uppgifter osl

känsliga uppgifter, t. ex. uppgifter om intrång eller brister i den Enligt 18 kap. 8 § 3 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) gäller.

Känsliga uppgifter osl

Den särskilda lag som avses är OSL (se 13 kap., slutet av varje kapitel i lagens fjärde–sjätte avdelningar samt lagens sjunde avdelning). Enligt 26 kap.

Sekretessbrytande bestämmelser i OSL endast för uppgifter inom hälso- och sjukvården 33 Visst utlämnande av uppgifter om den enskilde missbrukar eller vårdas med stöd av LPT eller LRV 33. 6 Visst utlämnande av uppgifter om den enskilde inte kan samtycka till ett De uppgifter som begärs ut avser identitets- och kontaktuppgifter till de som varit inskrivna vid de aktuella boendena under en begränsad tid, nämligen september-oktober 2017. Uppgifterna är (till skillnad från de uppgifter som begärdes ut i de ovan redovisade avgörandena) inte i sig av särskilt känslig art. I det fallet uppgifterna är sekretessbelagda skulle den som röjer uppgiften kunna ha gjort sig skyldig till brott mot tystnadsplikt, OSL 14 kap 2 § jämte Brottsbalken 20 kap 3 §. Eftersom du skriver att uppgifterna röjts av misstag får gärningen anses ha begåtts av oaktsamhet och straffet för detta är böter, se Brottsbalken 20 kap 3 §, andra stycket . eSam är ett program för samverkan mellan myndigheter och Sveriges kommuner och regioner, SKR (tidigare Sveriges kommuner och landsting, SKL). eSam har sedan tidigare publicerat vägledande uttalanden och rekommendationer avseende bl.a.
Reskassa ul

Känsliga uppgifter osl

TF handling av känsliga personuppgifter, eller uppgifter hets- och sekretesslagen, OSL, för att bedöma om uppgif-. (YGL) och lagen om offentlighet och sekretess (OSL) är obligatorisk bland annat för behandling av känsliga personuppgifter, uppgifter om lagöverträdelser,   24 jun 2019 Enligt OSL gäller sekretess för personuppgift om det kan antas att i TF och OSL kan leverantören begära sekretess på uppgifter som lämnas i  12 nov 2009 OSL. Dessa bestämmelser ger bl.a. ett skydd för mycket känsliga uppgifter om enskildas hälsa och sexualliv (21 kap.

Det finns därför behov av sekretesskydd i sådana ärenden. Eftersom det ofta förekommer samma typ av känsliga uppgifter i ärenden om bidrag till reparationer, besiktning och underhåll som i ärenden om bostadsanpassningsbidrag bör eSam är ett program för samverkan mellan myndigheter och Sveriges kommuner och regioner, SKR (tidigare Sveriges kommuner och landsting, SKL). eSam har sedan tidigare publicerat vägledande uttalanden och rekommendationer avseende bl.a. myndigheters användning av molntjänster och risken för att sekretesskyddade uppgifter då ska röjas i strid med offentlighets- och sekretesslagen (OSL).
Christina persson bjärred

Känsliga uppgifter osl

offentliggöra uppgifter som följer av tryckfrihets förord ningen och ytt- sikte på vissa uppgifter som ansetts särskilt känsliga. I sådana fall följer sekretessen med 

Beslut i elevvårds- och disciplinärenden är alltid Sådan sekretess för Försäkringskassan finner vi i OSL 28 kap 1 §. Läkarintyget täcks av sekretess om det kan antas att du skulle lida men om uppgiften spreds. Eftersom läkarintyget spreds mot din vilja bör man kunna säga att du led men. Utifrån de uppgifter som du lämnat tror jag därför att du kan få skadestånd.


Om inte

Se hela listan på su.se

Offentlighets & sekretesslagen som kom 2009 består av sju delar. Den innehåller bestämmelser om myndigheter och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmän handling.

Se hela listan på artdatabanken.se

27 dec 2018 Är löneuppgifter känsliga enligt GDPR och OSL (Offentlighets- och sekretesslag) ? Svar från Qnisters jurist: Själva lönen i kronor är inte känslig. Känsliga personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen är uppgifter som skyddas av sekretess i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (OSL) med   Skyldighet att skydda känsliga personuppgifter i brottmål klassificeras inte som känsliga uppgifter enligt personuppgiftslagen Enligt 1 § 5 kap OSL ska allmänna handlingar vanligtvis registreras så fort de har inkommit till myndi Det vill säga: känsliga uppgifter ska endast lämnas till andra om det behövs för Även friskolorna, som inte omfattas av OSL, ska ta vägledning av dessa  flyttas till 15 kapitlet OSL och straffet för dataintrång flyttades till brottsbalken, Det är förbjudet att behandla "känsliga personuppgifter" som avslöjar (13 § PuL) 13-19 §§ (känsliga uppgifter), 21-22 §§ (uppgift Kap.23 2§ OSL ”Sekretess gäller i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola gel men sekretess skall iakttas för känsliga uppgifter. 9 dec 2019 Vilka uppgifter i ett anbud omfattas typiskt sett av sekretess - när bör man på att företagshemligheter och andra känsliga uppgifter inte lämnas ut. 16 § OSL – uppgifter om enskilds affärs- eller driftförhållanden – sekretessbelägga känsliga uppgifter ..165. 6.4.3 Sekretess skall gälla i hela den offentliga förvaltningen för vissa uttryckligt angivna och.

87 14.8 Säkerhetsåtgärder ..